duchowa adopcja
#1
Czytalam dzisiaj w gazecie z Koscioła, ze jest coś takiego jak Duchowa adopcja.wklejam Wam tutaj co znalazlam w internecie.MÓDLMY SIĘ!!

Duchowa adopcja

Duchowa adopcja powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce.

Pierwszy ośrodek adpocji duchowej w Polsce powstał przy kościele Ojców Paulinów w Warszawie.

Duchowa adopcja jest to modlitwa w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki i jego rodziców. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka oraz rodziców.

Jeśli zapomniało się o modlitwie przez kilka dni, adopcję o ten czas należy przedłużyć. Jeśli nie odmawialiśmy modlitw przez czas dłuższy (np. tydzien) - konieczne jest ponowienie duchowej adopcji. Do tych modlitw można dołączyć dowolnie wybrane postanowienia, które nie są jednak obowiązkowe.
Te postanowienia to np.: częsta spowiedź i Komunia Św., adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Św., post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc potrzebującym, dodatkowe modlitwy itp.Nie należy przedsiębrać postanowień, których realizacja może okazać się nierealna. Duchową adopcję może podejmować każdy z wyjątkiem dzieci, które mogą to czynić tylko pod opieką i kierunkiem rodziców.

W powyższy sposób można adoptować tylko jedno dziecko każdorazowo. Nie wiemy kim jest adoptowane przez nas dziecko, choc w Niebie z pewnością je poznamy. Teraz to jednak Bóg wybiera płec, rasę, narodowość dziecka mając z pewnością na uwadze to, ile modlitwy potrzebne jest konkretnemu dziecku i nasze - w tym względzie - możliwości i chęci. Po zdecydowaniu się na duchową adopcję należy złożyć prywatne przyrzeczenie. Powinno się tego dokonać przed wizerunkiem Ukrzyżowanego lub Matki Najświętszej.

Treść przyrzeczenia:


\"Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi,

że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi,

a objawiłeś je prostaczkom.

Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie\".\"Najswiętsza Panno, Bogarodzico Maryjo,

wszyscy Aniołowie i Święci.

Wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie

nienarodzonych, ja (N.N.), postanawiam mocno i przyrzekam,

ze od dnia (...) biorę w Duchową Adopcję jedno dziecko,

którego imię jedynie Bogu jest wiadome,

aby przez dziewieć miesięcy, każdego dnia, modlić się

o uratowanie jego życia

oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu.

Tymi modlitwami będą:

- jedna tajemnica Różańca;

- modlitwa, która dziś po raz pierwszy odmówię;

- ewentualne dobrowolne postanowienie(a):

.................................\"Modlitwa codzienna:

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki Maryi, ktora urodziła Cię z miłością oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Toba po urodzeniu, prosze Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem/am, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj jego rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen. Po wypełnieniu tych postanowien, po dziewięciu miesiącach, możemy mieć pewność, że przyczyniliśmy się do uratowania jednego, konkretnego człowieka.
Odpowiedz
#2
Modlitwa codzienna

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryi, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nie narodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.
Odpowiedz
#3
Duchowa Adopcja


„Święta Boża Rodzicielko i Matko Dobrej Rady. Przyrzekamy Ci z oczyma utkwionymi w żłóbek betlejemski, że odtąd staniemy na straży budzącego się życia. Walczyć będziemy w obronie każdego dziecięcia i każdej kołyski równie mężnie, jak nasi ojcowie walczyli o byt i wolność narodu, płacąc obficie krwią własną. Gotowi jesteśmy raczej śmierć ponieść, aniżeli śmierć zadać bezbronnym. Dar życia uważać będziemy za największą łaskę Ojca wszelakiego życia i za najcenniejszy skarb Narodu.”Duchowa Adopcja

Modlitwy za dzieci zagrożone

Duchowa Adopcja Dzieci Nienarodzonych
Duchowa Adopcja - Odpowiedzi na najczęściej stawiane pytania.

1. Co to jest Duchowa Adopcja?

Duchowa Adopcja jest modlitwą w intencji dziecka zagrożonego zabiciem w łonie matki. Trwa dziewięć miesięcy i polega na codziennym odmawianiu jednej tajemnicy różańcowej - radosnej, bolesnej lub chwalebnej (Ojcze nasz i 10 Zdrowaś Maryjo) oraz specjalnej modlitwy w intencji dziecka i jego rodziców. Do modlitw można dołączyć dowolnie wybrane dobre postanowienia.2. Jakie mogą być dodatkowe postanowienia?

Dodatkowymi postanowieniami mogą być np.: częsta spowiedź i Komunia święta, adoracja Najświętszego Sakramentu, czytanie Pisma Świętego, post o chlebie i wodzie, walka z nałogami, pomoc osobom potrzebującym dodatkowe modlitwy jak litanie, nowenny, koronki... Należy podejmować postanowienia realne, mając na uwadze indywidualne możliwości wykonania.3. Czy można podejmować Duchową Adopcję bez dodatkowych postanowień?

Tak. Dodatkowe postanowienia nie są obowiązkowe, choć adoptujący chętnie je podejmują.4. Jak zrodziła się Duchowa Adopcja?

Powstała po objawieniach w Fatimie, stając się odpowiedzią na wezwanie Matki Bożej do modlitwy różańcowej, pokuty i zadośćuczynienia za grzechy, które najbardziej ranią Jej Niepokalane Serce. W roku 1987 została przeniesiona do Polski. Pierwszy ośrodek Duchowej Adopcji powstał przy kościele Ojców Paulinów w Warszawie. Stąd Duchowa Adopcja rozprzestrzenia się na kraj i poza jego granice.5. Jakie są owoce Duchowej Adopcji?

Duchowa Adopcja skutecznie leczy głębokie zranienia wewnętrzne, spowodowane grzechem aborcji. Pozwała matkom odzyskać wiarę w Boże Miłosierdzie, przynosząc pokój ich sercom. Jako bardzo konkretny, bezinteresowny i osobisty dar (modlitwy, ofiary i postu), pomaga (W szczególności ludziom młodym) kształtować charakter, walczyć z egoizmem, odkrywać radość odpowiedzialnego rodzicielstwa, uzdalniając do postrzegania miłości i seksu oczyma Boga. Ucząc systematycznej modlitwy i pozytywnego działania, pogłębia kontakt z Bogiem. Pomaga odkrywać głęboki sens zaniedbanych praktyk ascetycznych. Może się stać czynnikiem odrodzenia wspólnej modlitwy i miłości w rodzinach.6. Kto może podejmować Duchową Adopcję?

Każdy. Osoby świeckie, konsekrowane, mężczyźni, kobiety, ludne w każdym wieku. Jedynie dzieci podejmują Duchową Adopcję pod opieką rodziców.7. Ile razy można podjąć Duchową Adopcję?

Można podejmować ją wielokrotnie, pod warunkiem wypełnienia poprzednich zobowiązań.8. Czy trzeba za każdym razem składać przyrzeczenia?

Tak.9. Czy można adoptować więcej niż jedno dziecko?

Duchowa Adopcja dotyczy jednego dziecka.10. Czy wiemy, jakiej narodowości będzie adoptowane dziecko?

Nie wiemy. Imię dziecka zna jedynie Bóg.11. Skąd pewność, że Bóg wysłucha mojej modlitwy?

Naszą pewność opieramy na wierze we Wszechmoc i nieograniczone Miłosierdzie Boże. Bóg jest dawcą życia i Jego wolą jest, by każde poczęte dziecko żyło i było otoczone miłością rodziców.12. Czy jest grzechem, jeżeli danego dnia zapomni się odmówić modlitwę?

Zapomnienie nie jest grzechem. Grzechem jest świadome i dobrowolne zlekceważenie składanego Bogu przyrzeczenia.13. Czy przerywa się Duchową Adopcję, gdy zaniedbało się modlitwę przez dłuższy czas?

Długa przerwa (miesiąc, dwa) przerywa Duchową Adopcję. Należy wtedy ponowić przyrzeczenie i starać się je dotrzymać. W wypadku krótkiej przerwy należy Duchową Adopcję kontynuować, przedłużając modlitwę o opuszczone dni.14. Czy Duchową Adopcję mogą podejmować osoby żyjące w związkach niesakramentalnych?

Tak, podobnie jak i osoby rozwiedzione.15. Czy ważna jest Duchowa Adopcja podjęta za pośrednictwem radia?

Tak.16. Czy przyrzeczenia Duchowej Adopcji muszą być składane w formie uroczystej, wyłącznie w kościele w obecności kapłana?

Wskazane jest, by przyrzeczenia były przeprowadzane uroczyście, chociaż można je złożyć także prywatnie.17. Czy Duchową Adopcję mogą podejmować osoby, które nie uczestniczyły w przygotowaniach — chore, niepełnosprawne, w sędziwym wieku?

Tak. Mogą podejmować prywatnie.18. W jaki sposób można złożyć przyrzeczenia prywatnie?

Odczytać formułę przyrzeczenia (najlepiej przed krzyżem lub obrazem) i od tego momentu przez kolejnych dziewięć miesięcy odmawiać jedną dowolnie wybraną tajemnicę różańca oraz modlitwę w intencji dziecka i rodziców. W celu zapamiętania dobrze jest zapisać datę rozpoczęcia i zakończenia modlitwy.19. Jak krzewić modlitwę Duchowej Adopcji?

Pozyskać kilka osób zainteresowanych Duchową Adopcją

Uzyskać zgodę księdza proboszcza na przeprowadzenie przyrzeczeń Duchowej Adopcji w kościele

Skontaktować się z ośrodkami Duchowej Adopcji, gdzie można uzyskać materiały, pełne informacje oraz pomoc w przeprowadzeniu przyrzeczeń.Formuła przyrzeczenia Duchowej Adopcji

(Duchowa Adopcja - modlitwy za dzieci zagrozone - Duchowa Adopcja dzieci Nienarodzonych.)

Wszyscy razem:

„Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że za kryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie”.Powtarzamy za celebransem lub każdy osobno:

„Najświętsza Panno, Bogarodzico Maryjo, wszyscy Aniołowie i Święci. Wiedziony(a) pragnieniem niesienia pomocy w obronie nienarodzonych, ja postanawiam mocno i przyrzekam, żeod dnia . . . . .

w święto/uroczystość . . . .biorę w Duchową Adopcję jedno

dziecko, którego imię jedynie Bogu jest wiadome, aby przez dziewięć miesięcy każdego dnia modlić się o uratowanie jego życia oraz o sprawiedliwe i prawe życie po urodzeniu. Tymi modlitwami będą:

—jedna tajemnica różańca

— moje dobrowolne postanowienia

— modlitwa, którą dziś po raz pierwszy odmówię.Modlitwa codzienna

Panie Jezu, za wstawiennictwem Twojej Matki, Maryj, która urodziła Cię z miłością, oraz za wstawiennictwem św. Józefa, człowieka zawierzenia, który opiekował się Tobą po narodzeniu, proszę Cię w intencji tego nienarodzonego dziecka, które duchowo adoptowałem, a które znajduje się w niebezpieczeństwie zagłady. Proszę, daj rodzicom miłość i odwagę, aby swoje dziecko pozostawili przy życiu, które Ty sam mu przeznaczyłeś. Amen.Duchowa Adopcja w kościele Ducha Świętego w Warszawie ul. Długa róg Freta

Każde przyrzeczenie poprzedzone jest trzydniowym przygotowaniem rekolekcyjnym, rozpoczynającym się Mszą świętą o godz. 17.00 w dni powszednie, w niedzielę nabożeństwem o godz. 17.00, a następnie Mszą świętą o godz. 18.00. Przyrzeczenia Duchowej Adopcji składane są podczas Mszy świętej, o godz. 17.00 w dni powszednie, a o godz. 18.00 w niedziele, oraz podczas niżej podanych uroczystości i świąt Maryjnych:

Święto Objawienia Pańskiego (Matki Bożej Gromnicznej)

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Wspomnienie Matki Bożej Dobrej Rady

Święto Nawiedzenia NMP

Święto Matki Bożej Nieustającej Pomocy

Święto Narodzenia NMP

Święto Matki Bożej Różańcowej

Wspomnienie Matki Bożej Ostrobramskiej

Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP
Odpowiedz
#4
Gdzie można podejmować Duchową Adopcję,
składając uroczyste przyrzeczenie?
___________________________
Życie ludzkie
W okowach śmierci
Niszczenie ludzkiego życia

Zaproszenie do Duchowej Adopcji
Świadectwa
Ku afirmacji życia
Poznawanie Duchowej Adopcji
Podejmowanie i praktyka D.A.
Liturgia i organizacja

Formacja duchowa
Historia
Dokumentowanie
Rozgałęzianie Duchowej Adopcji
Dodawanie nowych dokumentów
___________________________


Wykaz miejscowości w Polsce oraz kościołów, w których można złożyć uroczyste przyrzeczenie, jak również nazwiska księży proboszczów,
którzy utrwalili dzieło Duchowej Adopcji, wprowadzając stałe terminy uroczystych przyrzeczeń adopcyjnych i animatorów, którzy z nimi współpracowali.
Stan na 1 lipca 2003 roku


88 190 Barcin
Parafia św. Jakuba Ap., ul. Kościelna 2, tel. (052) 383 20 39, archidiec. gnieźnieńska, ks. prob. Kołodziejczyk Rajmund, animatorka Leszczyńska Jadwiga

32-824 Bielcza
Parafia MB Anielskiej, tel. (014) 684 76 50, diec. tarnowska, ks. prob. Kulik Stanisław

14-500 Braniewo
Parafia Św. Krzyża, ul. Świętokrzyska 10, tel. (055) 243 26 40, diec. olsztyńska, o. proboszcz Kowalski Henryk, animatorka Dyjak Bożena

14-550 Braniewo
Parafia św. Antoniego, ul. Królewska 24, tel. (055) 243 23 61, diec. olsztyńska, ks. prob. Woliński, animatorka Dyjak Bożena

86-160 Warlubie
Parafia św. Małgorzaty, Bzowo 55, tel. (052) 332 49 61, diec. pelplińska, ks. prob. Dober Sylwester, animatorka Harasim Eryka

06-400 Ciechanów
Parafia św. Franciszka, ul. Bat. Chłopskich 10, tel. (023) 672 22 36, diec. płocka, ks. prob. Dzieniszewski Jan, animatorka Morawska Teresa

06-400 Ciechanów
Parafia św. Józefa, ul. ks Ściegiennego 11, tel. (023) 672 24 53, diec. płocka, ks. prob. dr Wrzesiński J., animatorka Kiliańczyk Barbara

06-400 Ciechanów
Parafia św. Tekli, ul.Augustiańska 3, tel. (023) 672 22, diec. płocka, ks. proboszcz, animatorka Malinowska Józefa

87-640 Czernikowo
Parafia św. Bartłomieja, tel. (054) 287 50 12, diec. włocławska

89-650 Czersk
Parafia św. Marii Magdaleny, ul. Kościuszki 34, tel. (052) 398 42 20, diec. pelplińska, ks. prob. prałat Kotlenga Henryk, animatorka Czapiewska Halina

42-212 Częstochowa
Parafia św. Barbary, ul. św. Barbary 51, tel. (034) 324 29 2, archidiec. częstochowska, o. prob. Winówko J.

42-221 Częstochowa
Parafia św. Franciszka, ul. Luba 26, tel. (034) 362 71 62, archidiec. częstochowska, ks. prob. Dylus F., animatorka Zalewska Zdzisława

42-299 Częstochowa
Parafia MB Zwycięskiej, ul. Słowackiego 19/2, tel. (034) 365 69 54, archidiec. częstochowska

42-200 Częstochowa
Parafia Najśw. Serca NMP, ul. Rozdolna 4, tel. (034) 361 71 85, archidiec. częstochowska

42-200 Częstochowa
Parafia św. Stanisława Kostki, ul. Dąbrowskiego 42, tel. (034) 324 48 55, archidiec. częstochowska, ks. prob. Gołkowski L., animatorka Szyller Halina

42-200 Częstochowa
Sanktuarium MB Królowej Polski, ul. Ks. Kordeckiego 2, tel. (034) 377 77 77, Jasna Góra, archidiec. częstochowska, kustosz o. Ignacy Rękawek

32-411 Dziekanowice 7
Parafia Macierzyństwa NMP, tel. (012) 271 13 14, archidiec. krakowska, ks. prob. Cendrzak Jan

82-300 Elbląg
Parafia św. Rafała, ul. Wiejska 5, tel. (055) 648 50 20, diec. elbląska, ks. prob. Zwolicki Wojciech, diec. Duszpast. D.A.

82-300 Elbląg
Parafia św. Brunona, ul. Kosynierów Gdyńskich 51, tel. (055) 232 56 15, diec. elbląska, ks. prob. Kawęcki Janusz82-300 Elbląg
Parafia MB Królowej Polski, ul. Robotnicza 69, tel. (055) 234 67 33, diec. elbląska, ks. prob Pawłowicz

82-300 Elbląg
Parafia bł. Doroty, ul. Rawska 16a, tel. (055) 233 70 38, diec. elbląska

82-300 Elbląg
Parafia św. Mikołaja, ul. Mostowa 18, tel. (055) 232 69 79, diec. elbląska, ks. prob. Zwolicki W., animatorzy M. Pazdyka i Z. Michalski

82-300 Elbląg
Parafia św. Rafała Kalinowskiego, ul. Sobieskiego 2/3, tel. (055) 232 25 64, ks. prob. Śmiechowski Adam, animatorka, diec. elbląska

82-300 Elbląg
Parafia Trójcy Świętej, ul. Kielecka 16, tel. (055) 235 21 87, diec. elbląska, ks. prob. Kulesza Zbigniew, animatorka Rucińska Ludwika

82-300 Elbląg
Parafia Wszystkich Świętych, ul. Agricola 7, tel. (055) 833 71 65, diec. elbląska, ks. prob. Meyerholz Ludwik, animatorka Orzech Beata

19-300 Ełk
ul. 3 Maja 10, tel. (087) 621 38 25, diec. ełcka, ks. prob. Brzostek Krzysztof - diecezjalny duszpasterz rodzin rozpowszechnił
duchową adopcję w 170 parafiach diecezji

80-294 Gdańsk Matemblewo
Sanktuarium MB Brzemiennej, ul. Matemblewska 9,tel. (058) 347 79, archidiec. gdańska, ks. prob. Wiśniewski Wiesław

80-330 Gdańsk Oliwa
Parafia archidiecezjalna, ul. Cystersów 17, tel. (058) 552 47 65, archidiec. gdańska, ks. kan. dr Zbigniew Zieliński, animatorka Strojna Zofia

80-856 Gdańsk
Parafia św. Brygidy, ul. Profesorska 17, tel. (058) 301 31 52, archidiec. gdańska, ks. kan. Tadeusz Balicki, animatorka Kmiecik Jolanta

80-288 Gdańsk
Parafia Bożego Ciała, ul. Piecewska 9, tel. (058) 347 69 81, archidiec. gdańska, ks. prob. Chistowski W.

81-606 Gdynia
Parafia Podwyż. Krzyża Św., ul. Hodowlana 3, tel. (058) 624 22 63, archidiec. gdańska, ks. prob. Leżański Zygfryd, animatorka Kupczak Jadwiga

67-200 Głogów
Parafia Miłosierdzia Bożego, ul. Królowej Jadwigi 1,tel. (076) 834 71 46, diec. zielonogórsko-gorzowska, ks. prob. Idzik Janusz

43-252 Golasowice
Parafia Narodzenia NMP, ul. M. Reja 11, tel. (032) 472 33 14, diec. bielsko-żywiecka, ks. prob. Skolik Jan, organizator Parafia Ruchu D.A.

66-400 Gorzów Wlkp.
Parafia św. Maksymiliana, ul. Czereśniowa 15, tel. (095) 732 06 90, diec. zielonogórsko-gorzowska, ks. prob. Pikuła Jan

66-400 Gorzów Wlkp.
Parafia NMP Królowej Polski, ul. Żeromskiego 20 35, tel. (095) 720 48 07, diec. zielonogórsko-gorzowska, ks. dr hab. Harmaciński Roman

66-400 Gorzów Wlkp.
Parafia Pierwszych Polskich Męczenników, ul. bpa Pluty 1, tel. (095) 722 91 53, diec. zielonogórsko-gorzowska, ks. kan. Pawlik Władysław

66-400 Gorzów Wlkp.
Parafia Wniebowzięcia NMP, ul. Obotrzycka 10, tel. (095) 722 33 58, diec. zielonogórsko-gorzowska

66-400 Gorzów Wlkp.
Parafia św. Antoniego i Stanisława, Pl. Staromiejski 1, tel. (095) 722 34 77, diec. zielonogórsko-gorzowska, o. Koszarny Józef

66-400 Gorzów Wlkp.
Parafia Chrystusa Króla, ul. Woskowa 1/B, tel. (095) 720 27 40, diec. zielonogórsko-gorzowska, ks. prob. Bucholik K., animatorka Derbich Lidia

66-400 Gorzów Wlkp.
Parafia św. Wojciecha, ul. Gwiaździsta 12 a, tel. (095) 722 34 99, diec. zielonogórsko-gorzowska, ks. prob. Szkudlorek Andrzej, animatorka Derbich Lidia

66-400 Gorzów Wlkp.
Parafia Św. Trójcy, ul. Kostrzyńska, tel. (095) 720 26 91, diec. zielonogórsko-gorzowska, ks. prob. Jacuński, animatorka Derbich Lidia

66-400 Gorzów Wlkp.
Parafia Najśw. Zbawiciela, ul. Niemcewicza 35, tel. (095) 720 00 87, diec. zielonogórsko-gorzowska, ks. prob. Tomys Andrzej, animatorka Derbich Lidia

66-400 Gorzów Wlkp.
Parafia Niepokalanego Poczęcia NMP, ul. Mieszka I 5, tel. (095) 736 80 33, diec. zielonogórsko-gorzowska, ks. prob. Andujek Witold

66-400 Gorzów Wlkp.
Parafia św. Józefa, ul. Bracka 7, tel. (095) 722 64 39, diec. zielonogórsko-gorzowska, ks. prob. Lis Ryszard, animatorka Derbich Lidia

19-200 Grajewo
Parafia Trójcy Przenajświętszej, ul. Kopernika 2, tel. (086) 272 35 55, diec. łomżyńska, ks. prob. Górski T., animatorzy Elżbieta Tyszko i Teresa Rutkowska

86-300 Grudziądz
Parafia Podwyższ. Krzyża Św., ul. Bydgoska 7, tel. (056) 465 85 18, diec. toruńska, ks. prob. Andrik Stanisław, animatorka Chojnowska Urszula

88-100 Inowrocław
Parafia Zwiastowania NMP, ul. Toruńska 24, tel. (052) 357 29 40 lub (052) 357 22 24, archidiec. gnieźnieńska

34-480 Jabłonka
Parafia Przemienienia Pańskiego, ul. Jana Pawła II 20, tel. (018) 265 23 27, archidiec. krakowska, ks. prob. Górecki Stanisław,
animatorka Kobylak Małgorzata

87-330 Jabłonowo Pom.
Parafia Chrystusa Króla, ul. Kościelna 8, tel. (056) 697 96 39 diec. toruńska, ks. prob. Kufel Jan

22-664 Jarczów
Parafia św. Stanisława bpa, ul. Szkolna 4, tel. (084) 663 45 25 diec. zamojsko-lubaczowska, ks. prob. Dudziński Stanisław, animatorka Sarczyńska Krystyna

68-320 Jasień Żarski
Parafia MB Różańcowej, ul. Kościelna 5, tel. (068) 371 06 38, diec. zielonogórsko-gorzowska, ks. prob. Sidorowicz Jan, animatorka Rurek Stefania

28-300 Jędrzejów
Parafia Św. Trójcy, ul. Jana Pawła 2, tel. (041) 386 23 00, diec. kielecka, ks. prob. Siwiec Jerzy, animatorka s. Kubacka Barbara

33-173 Jodłówka Tuchowska
Parafia św. Michała Arch., tel. (014) 652 68 78, diec. tarnowska, ks. prob. Jaworski Józef, animatorzy Rzepkowie Wanda i Józef

62-800 Kalisz
Parafia św. Mikołaja, ul. Kanonicka 5, tel. (062) 757 39 19, diec. kaliska

62-800 Kalisz
Parafia NMP Królowej Polski, ul. Żeromskiego 26/28, tel. (062) 760 28 63, diec. kaliska, ks. prob. Kodłubaj Paweł

27-225 Pawłów - Kałków Godów
Sanktuarium Bolesnej Królowej Polski, Matki Ziemi Świętokrzyskiej, tel. (041) 272 16 16 diec. kielecka, ks. prob. Wala Czesław kustosz

58-540 Karpacz
Parafia Nawiedzenia NMP, ul. Konstytucji 3 Maja 44, tel. (075) 761 95 96, diec. legnicka, ks. prob. Ston Zenon, animatorzy Lemiszewscy Krystyna i Czesław

40-887 Katowice
Parafia MB Różańcowej, ul. Ułańska 13, tel. (032) 254 72 70, archidiec. katowicka, ks. prob. Noga Stanisław, animatorka Jasińska Wiesława

40-824 Katowice
Parafia Podwyż. Krzyża Św. i św. Herberta, ul. Barlicckiego 2, tel. (032) 254 16 13, archidiec. katowicka, ks. prob. Grygier Józef

40-101 Katowice Dąb
Parafia św. Jana i Pawła, ul. Chorzowska 160, tel. (032) 254 70 28, archidiec. katowicka

63-600 Kępno
Parafia św. Józefa, Myjomice 81, tel. (062) 782 22 52, diec. kaliska, ks. prob. Łukowiak Tadeusz, animatorka Sobczak Dorota

83-432 Konarzyny k/Zblewa
Parafia św. Antoniego Pad., tel. (058) 687 96 94, diec. pelplińska, ks. prob. Knut Tadeusz, animatorki Chmielecka G. i Czapiewska M.

83-032 Kościerzyna
Parafia Najśw. Serca Pana Jezusa, ul. Kościelna 2, archidiec. gdańska, ks. prob. Rośniak W.

58-530 Kowary
Parafia Imienia NMP oo. Franciszkanów, ul. Franciszkańska 1, tel. (075) 718 23 50, diec. legnicka, o. mgr Godek Marian

31-416 Kraków
Parafia św. Jana Chrzciciela, ul. Dobrego Pasterza 117, tel. (012) 412 58 50, arcidiec. krakowska, ks. prob. Cekiera Grzegorz, animator Gawron Eugeniusz

30-523 Kraków
Parafia św. Józefa, ul. Zamoyskiego 2, tel. (012) 656 17 56, arcidiec. krakowska, ks. prob. Kołacz Franciszek, animatorka Chytra Halina

31-610 Kraków
Parafia św. Maksymiliana, Os. Tysiąclecia 86, tel. (012) 648 42 20, archidie. krakowska, ks. prob. Łuszczek Józef, animatorka Chorobik Anna

30-820 Kraków
Parafia MB Dobrej Rady, Al. Dygasińskiego 44a, tel. (012) 658 15 69 w. 14, archidiec. krakowska, ks. prob. Kosek Florian, animatorka Jankowska Krystyna

31-457 Kraków
Parafia MB Ostrobramskiej, ul. Meissnera 20, tel. (012) 411 28 51, archidiec. krakowska, ks. prob. Raczek Józef, animatorka Stachura Dereń Maria

82-500 Kwidzyń
Parafia św. Jana Ewangelisty, ul. Zbożowa 10, tel. (055) 279 39 44 lub 261 23 58, diec. elbląska, ks. prob. Kruk Wojciech, animatorka Parulska Alina

11-007 Lubomino
Parafia św. Katarzyny Aleksandryjskiej, ul. K. Szymanowskiego 2/1, tel. (089) 616 07 10, diec. olsztyńska, ks. prob. Borowiecki Stanisław

33-336 Łabowa
Parafia św. Stanisława B.M., Łabowa 208, tel. (018) 471 12 20, diec. tarnowska, ks. prob. Pawlina Piotr, animatorka Cycoń Krystyna

22-650 Łaszczów Nabróż
Parafia Wniebowzięcia NMP, tel. (084) 647 13 86, diec. zamojsko-lubaczowska, ks. prob. Malinowski Waldemar, animatorki Stefaniak Janina i Hojda Teresa

18-400 Łomża
Parafia św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, ul. Wojska Polskiego 135, tel. (086) 216 39 55, diec. łomżyńska, ks. prob. Nagórski D.

99-400 Łowicz
Parafia MB Łaskawej, ul. Pijarska 2, tel. (046) 837 33 55, diec. łowicka, o. proboszcz Kalafut Wojciech, rektor, animatorka Olewicz Anna

90-458 Łódź
ul. ks. Skorupki 2, tel. (042) 636 19 17, archidiec. łódzka, ks. kan. Kaniecki Stanisław - diecezjalny duszpasterz rodzin, rozpowszechnił Duchową
Adopcję w wielu parafiach diecezji

91-089 Łódź
Parafia Świętego Zbawiciela, ul. Włókniarzy 187, tel. (042) 651 41 10, archidiec. łódzka

08-480 Maciejowice
Parafia Wniebowzięcia NMP, tel. (025) 682 57 27, diec. siedlecka, ks. prob. Michalczyk R., animator Świderski Władysław

77-200 Miastko
Wieżowo 13, Parafia Miłosierdzia Bożego, tel. (059) 857 37 04, diec. koszalińsko-kołobrzeska, ks. prob. Ołów Stefan, animatorka Cybulska Zofia

32-095 Modlnica 97
Parafia św. Wojciecha, tel. (012) 419 20 15, archidiec. krakowska, ks. prob. Adamus Jan

88-300 Mogilno
Parafia św. Jana, ul. Benedyktyńska 24, tel. (052) 315 24 08, archidiec.gnieźnieńska, ks. prob. Panasiuk Andrzej, organizator \"Marszów Życia\" w Gnieźnie

26-026 Morawica
Parafia MB Nieustającej Pomocy, ul. Spacerowa 6, tel. (041) 311 42 20, diec. kielecka, ks. prob. Korencki St., animatorka Gutowska-Mierzyńska

26-026 Morawica Obice 55a
Parafia Dobrego Pasterza, tel. (041) 311 86 20, diec. kielecka, ks. prob. Durel Stanisław, animatorka Gutowska Mierzyńska

74-300 Morąg
Parafia św. Józefa, ul. Herdera 1, tel. (089) 757 26 69, diec. elbląska, ks. prob. Szymański Walenty, animatorka Mikulska Bronisława

32-400 Myślenice
Parafia Najśw. Serca Pana Jezusa, Bysina 229, tel. (012) 272 03 84, archidiec. krakowska, ks. prob. Borzęcki Jan

82-526 Nebrowo Wielkie
Parafia MB Królowej Polski, tel. (055) 275 13 25, diec. elbląska, ks. prob. Miciński Józef, animatorki Stefaniak Janina i Hojda Teresa

82-230 Nowy Staw
Parafia św. Mateusza Apostoła, ul. Zwycięstwa 7, tel. (055) 271 51 68, diec. elbląska, ks. prob. Glegociński Ireneusz, animatorka Włodarska Lugwika

82-112 Ostaszewo
Parafia św. Jana Chrzciciela, diec. elbląska, ks. prob. Bujak Jerzy, animatorzy Głowińscy Anna i Roman

82-112 Ostaszewo Nowa Cerkiew
Parafia sw. Marcina, tel. (055) 247 15 62, diec. elbląska, ks. prob. Kożuchowski , animatorzy Głowińscy Anna i Roman

63-400 Ostrów Wlkp.
Parafia MB Częstochowskiej, tel. (063) 738 27 95, diec. kaliska, ks. prob. Kaniowski Jerzy, animatorka Kicińska Maria

43-250 Pawłowice Śl.
Parafia św. Jana Chrzciciela, ul. Zjednoczenia 52, tel. (032) 472 19 11, archidiec. katowicka, ks. prob. Wochnik Gerard, animator Harazim Stanisłąw

83-130 Pelplin oraz Wysina
Parafia oraz Ogród Biskupi 1, diec. pelplińska, ks. Żur Andrzej, prob. parafii w Wysinie i notariusz diecezjalny, organizato diec. ośrodka Ruchu
Krzewienia Duchowej Adopcji

12-200 Pisz
Parafia św. Józefa, ul. Dworcowa 15, tel. (087) 423 34 57, diec. ełcka, ks. prob. Karboński Jan, animatorka Grądzka Stanisława

09-100 Płońsk
Parafia św. Michała Archanioła, ul. Płocka 17, tel. (023) 662 21 05, diec. płocka, ks. prob. Goliniewski T, animatorka Ciszewska Barbara

60-389 Poznań
Parafia św. Jerzego, ul. Swoboda 43/A, tel. (061) 867 17 81, archiidiec. poznańska, ks. prob. Komorowski Stefan, animatorka Roszyk Bogusława

83-032 Pszczółki
Parafia Najśw. Serca Pana Jezusa, ul. Kościelna 2, tel. (058) 682 91 84, archidiec. gdańska, ks. prob. Rośniak Wiesław, animatorka Pałys Jadwiga

32-052 Radziszów Brzozów
Parafia M.B. Królowej Polski, tel. (012) 275 70 12, archidiec. krakowska, ks. prob. Edward Truty

08-442 Ruda Palubska
Parafia MB Szkaplerznej, Górki k/Garwolina, diec. siedlecka, tel. (025) 683 08 48, ks. prob. Radzik Kazimierz, animator Świderski Władysław

84-230 Rumia
Parafia NMP Wspomożenia Wiernych, ul. Świętojańska 1, tel. (058) 671 01 11 lub 771 31 11, archidiec. gdańska, ks. prob. Zdolski Janusz

84-232 Rumia
Parafia św. Jana z Kęt, ul. Stoczniowców 23, tel. (058) 671 64 64, archidiec. gdańska, ks . Kozłowski Włodzimierz, animatorka Tracichleb Teresa

43-207 Rybnik - Rybnicka Kuźnica
Parafia Wniebowzięcia NMP, ul. Kuźnicka 10, archidiec. katowicka, tel. (032) 439 61 30, ks. prob. Fajkis Eugeniusz, animatorzy Nietupscy Barbara i Robert

95-030 Rzgów
Parafia św. Stanisława B.M., Pl. 500-lecia 7, tel. (042) 214 10 04, archidiec. łódzka, ks. prob. Skura Stanisław, animatorka Mierzyńska Krystyna

62-619 Sadlno
Parafia św. Mikołaja bpa, Pl. św.Wojciecha 1, tel. (063) 261 20 27, diec. włocławska, ks. prob. Skrobacki Zygmunt, animatorka Mularska Genowefa

27-600 Sandomierz
Parafia św. Józefa, Pl. św. Wojciecha 1, tel. (015) 832 24 03, diec. sandomierska, ks. prob. Niewadzi Zygmunt, animatorka Palacz Barbara

78-133 Sarbia Drzanowo
Parafia św. Jana Chrzciciela, tel. (094) 358 74 90, diec. koszalińsko- kołobrzeska, ks. prob. Chmielecki Sławomir

39-120 Sędziszów
Parafia Nawiedzenia NMP, ul. Jana Pawła II, tel. (017) 221 62 40, diec. rzeszowska, ks.prob. Ryba Stanisław, animatorka Marciniec Mieczysława

09-200 Sierpc
Parafia Farna, ul. Fr. Chopina 13, tel. (024) 275 27 94, diec. płocka, ks. prob. Więckowski Andrzej, animatorka Gruk Teresa

34-713 Skawa
Parafia NMP Wspomożenia Wiernych, Skawa 8, tel. (018) 268 60 20, archidiec. krakowska, ks. prob. Pilarz Krzysztof , animatorka Głuszak Maryla

87-630 Skępe
Parafia Miłosierdzia Bożego, ul. 1 Maja 24, tel. (054) 287 75 35, diec. płocka

34-443 Sromowce Wyżne
Parafia św. Stanisława B.M., ul. ks. J. Kosibowicza 2, tel.(018) 262 97 98, archidiec. krakowska, ks. prob. Laskowski Marek, animator Janczy Andrzej

73-110 Stargard Szczeciński
Parafia Chrystusa Króla Wszech., ul. Nowakowskiego 2, tel. (091) 573 75 75, archidiec, szczecińsko-kamieńska, ks. prob. Dudziak Józef,
animatorka Gabary Krystyna

26-220 Stąporków
Parafia Wniebowzięcia NMP, ul. 1 Maja 2, tel. (041) 374 11 58, diec. radomska, ks. prob. Lewko Stanisław

34-205 Stryszawa 294
Parafia św. Anny, archidiec. krakowska, ks. prob. Walczak Andrzej

16-400 Suwałki
Parafia św. Kazimierza Królewicza, ul. Witosa 8, tel. (087) 567 70 43 lub 567 88 07, diec. ełcka, ks. kan. Łuba Lech, animatorka Sapkowska Wanda

71-622 Szczecin
Parafia św. Stanisława Kostki, Pl. Matki Teresy z Kalkuty 5, tel. (091) 422 66 88, archidiec. szczecińsko-kamieńska, ks. prob. Szwajkosz Stanisław, animatorka alec Wanda

63-100 Śrem
Parafia Najśw. Serca Jezusa, ul. Kilińskiego 23, tel. (061) 283 43 58, archidiec. poznańańska

26-013 Św. Katarzyna
Parafia św. Katarzyny, tel. (041) 311 20 80, diec. kielecka, ks. prob. Nocoń Z., animatorka Gutowska Mierzyńska Danuta

33-100 Tarnów
Parafia Miłosierdzia Bożego, ul. Klikowska 21, tel. (014) 627 73 33, diec. tarnowska, ks. prob. Kozera Kazimierz, animatorka Rzepka Wanda

98-311 Tczew
Parafia św. Józefa, ul. Gdańska 8, tel. (058) 531 54 74, diec. pelplińska, ks. prob. Dunajski Antoni, animatorka Puczyńska Maria

87-100 Toruń
Parafia Chrystusa Króla, ul. Błażyńskich 1, tel. (056) 623 15 96 lub 623 13 47, diec. toruńska, ks. prob. Witkowski Józef i Sodalicja Mariańska

87-100 Toruń
Parafia Wniebowzięcia NMP, ul. Panny Marii 2, tel. (056) 622 26 03, diec. toruńska, ks. prob. Nowakowski Józef, animatorka Ginter Janina

87-100 Toruń
Parafia św. Józefa, ul. Św. Józefa 23/35, tel. (056) 654 47 62, diec. toruńska, ks. prob. Leśniak Eugeniusz, animatorka Hasse Barbara

87-100 Toruń
Parafia św. Michała Arch., ul. Rybaki 59, tel. (056) 622 27 31, diec. toruńska, ks. prob. Pieniek Piotr, animatorka Głogowska Henryka

87-100 Toruń
Parafia św. Maksymiliana, ul. kard. Wyszyńskiego 7/9, tel. (056) 648 64 00, diec. toruńska, ks. prob. Klemp Andrzej,
animatorki Kurtyka Gabriela i Wawrzyniak Helena

87-100 Toruń
Parafia bł. Matki Marii Karłowskiej, ul. Malninowskiego 8/G m. 82, tel. (056) 659 01 90, diec. toruńska, ks. prob. Ziegert Andrzej

97-315 Tuszyn
Parafia św. Witalisa, ul. Łowicka 1, tel. (042) 614 30 12, archidiec. łódzka, ks. prob. Wieteska Stanisław, animatorka Oleksik Janina

55-100 Trzebinia
Parafia św. Jadwigi, ul. Jana Pawła II 2, tel. (071) 312 14 15, archidiec. wrocławska, ks. dr Dragosz Jan

Warszawa
Parafia Ducha Św., ul. Długa 3, tel. (022) 831 45 75, archidiec. warszawska, o. proboszcz, animator Zieliński Jerzy Marian

04-175 Warszawa
Parafia Narodzenia Pańskiego, ul. Ostrobramska 72, tel. (022) 612 52 16, archidiec. warszawska, ks. prob. Majcher Zenon, animator Zaremba Andrzej F.

77-200 Wąbrzeźno
Parafia MB Brzemiennej, ul. Górna 13, tel. (056) 688 18 89 lub 688 14 76, diec. toruńska, ks. kan. Kalinowski Jan, prob., animatorka Szeredy Zofia

84-200 Wejherowo
Parafia NMP Królowej Polski, ul. Rybacka 22, tel. (058) 672 11 44, archidiec. gdańska, animatorka Tojza Barbara

08-470 Wilga
Parafia Wniebowzięcia NMP, ul. Warszawska 52, tel. (025) 685 30 81, diec. siedlecka, ks. prob. Och Henryk, animatorka Kowalczyk Elżbieta

87-800 Włocławek
Parafia św. Józefa, ul. Promienna 10, tel. (054) 236 43 75 lub 236 43 56, diec. włocławska, ks. prob. Pietrzak M., animatorka Suska Genowefa

51-681 Wrocław
Parafia Świętej Rodziny, ul. Monte Cassino 68, tel. (071) 348 32 30, archidiec. wrocławska, ks. prob. Pikul Stanisław, animatorka Pierścionek Halina

07-200 Wyszków
Parafia św. Wojciecha, ul. Kościuszki 19, tel. (029) 742 32 62, diec. łomżyśka, ks. prob. Idzikowski Z., animatorka Marcinczak Janina

65-487 Zielona Góra
Parafia św. Józefa, ul. Prosta 47, tel. (068) 323 62 80 lub 453 38 03, diec. zielonogórsko-gorzowska, ks. prob. Kazimierczak Leszek

65-074 Zielona Góra
Parafia MB Częstochowskiej, ul. Kasprowicza 1, tel. (068) 325 64 98, diec. zielonogórsko-gorzowska, ks. K. Florczyk wikariusz

65 043 Zielona Góra
Parafia Zbawiciela, ul. Chrobrego 8, tel. (068) 320 22 45, diec. zielonogórsko-gorzowska

65-329 Zielona Góra
Parafia Podwyższenia Krzyża Św., ul. Aliny 17, tel. (068) 320 87 40, diec. zielonogórsko-gorzowska

05-220 Zielonka
Parafia MB Częstochowskiej, ul. Jagiellońska 10, tel. (022) 781 00 77, diec. warszawsko-praska, ks. prob. Stefaniuk Mieczysław, animatorka Wojda Krystyna

32-087 Zielonki
Parafia p.w. Narodzenia NMP, ul. ks. Jana Michałko 1, tel. (012) 285 01 09, diec. warszawska, ks. prob. Olszowski A.

09-300 Żuromin
Parafia św. Antoniego, ul. Kościuszki 4, tel. (023) 657 25 00, diec. płocka, ks. prob. Janiak
Odpowiedz
#5
w naszej parafii uroczysta Masza sw. i przyjecie duchowej adopcji odbylo sie dzisiaj ( choc oficjlnie chyba jutro powinna) poniewaz jutro mamy uroczystosci zwiazane z 5 leciem naszej diecezji.
parafia Milosierdzia Bozego w Swidnicy.
Odpowiedz
#6
Odmawiałam tą modlitwe od marca zr. W grudniu skończyłam. Tam modlitwa bardzo mi pomogła. Sama świadomość ze moze dzięki mnie urotowało sie jedno życie....

Zachęcam.

Miałam ochote zacząć od nowa, ale boję sie ze tym razem nie wytrwam całe 9 miesięcy. Zwłaszcza jak sie nasze maleństwo narodzi.

WIerze też ze za pośrednictwem tej modlitwy wyprosiliśmy u Pana naszego synka. Który ma sie narodzić za 2 miesiące.

pozdrawiam
Odpowiedz
#7
Kopciuszku a ja wlasnie dlatego podjelam zobowiazanie..wczesniej wstyd przyznac ale nie mialam sil modlic sie za cudze dzieci kiedy moje nie mogly zyc....
Trzymam kciuki za szczesliwe rozwiazanie i powodzenia!
Odpowiedz
#8
Dziś przysięgłam i zaadoptowałam duchowo Maleństwo.
Odpowiedz
#9
Cytat:[autor cytatu=hooligangirl]

74-300 Morąg
Parafia św. Józefa, ul. Herdera 1, tel. (089) 757 26 69, diec. elbląska, ks. prob. Szymański Walenty, animatorka Mikulska Bronisława

Mała poprawka ;-)
14-300 Morąg
Proboszcz: Jan Solis, poza tym wszystko się zgadza ;-)
Odpowiedz


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości