Modlitwy po poronieniu

Modlitwy, nabożeństwa po poronieniu

Dlaczego modlić się za zmarłych…?
Modlitwa za dziecko zmarłe przed narodzeniem
Chrzest pragnienia
Ze skarbca Kościoła
Propozycja modlitwy z Kościoła protestanckiego (Australia)
Modlitwa matki po poronieniu


Dlaczego modlić się za zmarłych?

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:

 • 954. Trzy stany w Kościele. „Dopóki Pan nie przyjdzie w majestacie swoim, a wraz z Nim wszyscy aniołowie, dopóki po zniszczeniu śmierci wszystko nie zostanie Mu poddane, jedni spośród Jego uczniów pielgrzymują na ziemi, inni, dokonawszy żywota, poddają sie oczyszczeniu, jeszcze inni zażywają chwały, widząc <>.
 • 955. „Łączność pielgrzymów z braćmi, którzy zasnęli w pokoju Chrystusowym, bynajmniej nie ustaje; przeciwnie, według nieustannej wiary Kościoła umacnia się jeszcze dzięki wzajemnemu udzielaniu sobie dóbr duchowych.”
 • 958. Komunia ze zmarłymi. „Uznając w pełni tę wspólnotę całego Mistycznego Ciała Jezusa Chrystusa, Kościół pielgrzymów od zarania religii chrześcijańskiej czcił z wielkim pietyzmem pamięć zmarłych, a <> (2 Mch 12, 45), także modły za nich ofiarowywał”. Nasza modlitwa za zmarłych nie tylko może im pomóc, lecz także sprawia, że staje się skuteczne ich wstawiennictwo za nami.

Modlitwa za dziecko zmarłe przed narodzeniem

Jezu, Ty mówiłeś proście a otrzymacie, szukajcie a znajdziecie. Jesteś jedynym Zbawicielem i Dawcą łaski, przywracasz nam życie Boże i zapewniasz wieczne mocą swego odkupienia. Twemu miłosierdziu, posłuszni słowom nie zabraniajcie dzieciom przychodzić do Mnie, polecamy naszą córkę\naszego syna. Prosimy też, utwierdź nasze przekonanie, że dziecko, które opłakujemy ogarnie ojcowska miłość Boga Stwórcy. Amen.


Chrzest pragnienia

Z Katechizmu Kościoła Katolickiego
 • (1258) Kościół zawsze zachowywał głębokie przekonanie, że ci, którzy ponoszą śmierć za wiarę, nie otrzymawszy chrztu, zostają ochrzczeni przez swoją śmierć dla Chrystusa i z Chrystusem. Chrzest krwi, podobnie jak chrzest pragnienia, przynosi owoce chrztu, nie będąc sakramentem.
 • (1259) Jeśli chodzi o katechumenów, którzy umierają przed chrztem, ich wyraźne pragnienie przyjęcia tego sakramentu, połączone z żalem za grzechy i z miłością, zapewnia im zbawienie, którego nie mogli otrzymać przez sakrament.
 • (1261) Jeśli chodzi o dzieci zmarłe bez chrztu, Kościół może tylko polecać je miłosierdziu Bożemu, jak czyni to podczas przeznaczonego dla nich obrzędu pogrzebu. Istotnie, wielkie miłosierdzie Boga, który pragnie, by wszyscy ludzie zostali zbawieni (por. 1 Tm 2,4), i miłość Jezusa do dzieci, która kazała Mu powiedzieć: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie, nie przeszkadzajcie im” (Mk 10,14), pozwalają nam mieć nadzieję, że istnieje jakaś droga zbawienia dla dzieci zmarłych bez chrztu. Tym bardziej naglące jest wezwanie Kościoła, by nie przeszkadzać małym dzieciom przyjść do Chrystusa przez dar chrztu świętego.
Z Encyklopedii Katolickiej

„Chrzest pragnienia, będący świadomym aktem osoby ludzkiej, w przypadku śmierci ludzi niezdolnych do podjęcia samodzielnej decyzji może być zastąpiony pragnieniem Kościoła, pośredniczącego w realizowaniu powszechnej woli zbawczej Boga, a tym samym pragnącego zbawienia wszystkich ludzi (votum Ecclesiae); dlatego też większość teologów uważa, że zbawienie dzieci zmarłych bez chrztu wodą przed dojściem do używania rozumu dokonuje się na podstawie tego, iż Kościół, reprezentowany głównie przez rodziców dziecka, pragnie jego zbawienia; w tym pragnieniu mieści się również pragnienie chrztu wodą […]”.
Alfons Skowronek, Chrzest. I. Teologia. C. Doktryna, EK III, 359 (cały fragment I. C. znajduje się w kolumnach 357-361; bibliografia do fragmentu I. C. 2. Konieczność w kol. 360; całość fragmentu I. C. 2. – na kol. 359-360).

Propozycja modlitwy (nabożeństwa) – do prywatnego odmawiania

Przygotować zapaloną świecę, stół można nakryć białym obrusem, świecę przewiązać białą wstążką. Na stole można ułożyć pamiątki, jakie zostały po dziecku (np. zdjęcie z badania usg, pozytywny wynik testu ciążowego). Przed modlitwą rodzice dziecka między sobą dzielą teksty poszczególnych modlitw. Jeśli w modlitwie biorą udział też inni członkowie rodziny, można ich poprosić o czynne włączenie się do niej.

Znak krzyża świętego
W Imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.

Prośba o Bożą ochronę
Najlepszy Ojcze, stajemy dziś tu przed Tobą i chcemy prosić, żebyś nas zawsze otaczał swoją opieką, chronił przed złem i tym wszystkim, co oddziela od Twojej miłości.

Prośba do swoich patronów, aby się z nami modlili
Święta N. i święty N. (tu wymienić imiona swoich patronów) stańcie razem z nami wobec Boga, abyśmy mogli prosić Go za naszym dzieckiem zmarłym w X-tym tygodniu od poczęcia.

Prośba o odpuszczenie win
Chcemy stanąć przed Tobą z czystymi sercami. Przebacz nam nasze winy. (Tu w ciszy rachunek sumienia.)

Dziękczynienie za dar życia
Najlepszy Ojcze, Dawco wszelkiego dobra, dziękujemy Ci za dar naszego życia, za to, że mogliśmy się spotkać i w miłości wspólnie kroczyć do Ciebie. Dziękujemy Ci także za dar życia naszego dziecka. To Ty obdarzyłeś je nieśmiertelną duszą. Dziękujemy Ci, że w jego osobie powołałeś nas do macierzyństwa i ojcostwa. Choć było ono z nami tu na ziemi krótko i jego odejście napełniło nas bólem i smutkiem, to wierzymy, że jego życie zmieniło się, ale nie skończyło.

Prośba o ukazanie imienia dziecka
Panie, Ty w łonie matki wzywasz każdego człowieka po imieniu. Ty znasz imię naszego zmarłego dziecka. Było ono tak małe, że nie zdążyliśmy go poznać, nazwać. Prosimy Cię, ukaż nam jego imię.
(W tym miejscu modlitwa rodziców w ciszy, w niej starają się usłyszeć imię swojego dziecka. Często jest tak, że kobieta “wie”, czy rodzice czekali na chłopca, czy na dziewczynkę. Można zdecydować się na imię, które ma dwie formy, żeńską i męska np. Jan, Janina. Można też nadać dwa imiona, np. Maksymilian Maria, pamiętając, że imię Maria jest zarówno imieniem żeńskim jak i męskim.)

Prośba o przebaczenie innym
Chcemy stanąć przed Tobą w miłości i pokoju. Dlatego prosimy wzbudź w nas łaskę przebaczenia tym wszystkim, którzy w tych trudnych dla nas chwilach zadali dodatkowy ból – poprzez słowo, gest, postawę. (Tu można wymienić z imienia, komu przebaczamy.)

Czytanie z Pisma Świętego

Można wybrać jeden z poniższych fragmentów lub jakiś inny.
Przynosili Mu również niemowlęta, żeby na nie ręce włożył, lecz uczniowie, widząc to, szorstko zabraniali im. Jezus zaś przywołał je do siebie i rzekł: „Pozwólcie dzieciom przychodzić do Mnie i nie przeszkadzajcie im: do takich bowiem należy królestwo Boże. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Kto nie przyjmie królestwa Bożego jak dziecko, ten nie wejdzie do niego.” (Łk 18,15-17)

lub:
Ty bowiem utworzyłeś moje nerki,
Ty utkałeś mnie w łoie mej matki.
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie,
godne podziwu są Twoje dzieła.
I dobrze znasz moją duszę,
nie tajna Ci moja istota,
kiedy w ukryciu powstawałem,
utkany w głębi ziemi.
Oczy Twoje widziały me czyny
i wszystkie są zapisane w Twej księdze;
dni określone zostały,
chociaż żaden z nich [jeszcze] nie nastał.
(Ps 139, 13-16)

Prośba do Boga o owoce Chrztu świętego
Najlepszy Ojcze, stajemy przed Tobą z tęsknotą za naszym zmarłym dzieckiem. Tak bardzo chcieliśmy je wziąć w ramiona, przytulić, nauczyć tego wszystkiego, co dla nas ma wartość. Ty wiesz, że chcieliśmy przekazać mu nasze doświadczenie wiary i przyjaźni z Tobą. Chcieliśmy je ochrzcić i włączyć do wspólnoty Kościoła. Nie było nam to dane. Stajemy dziś przed Tobą z pragnieniem ochrzczenia naszego dziecka i prosimy o skutki Chrztu świętego dla naszego dziecka..

Modlitwa o owoce Chrztu świętego (o łaskę życia wiecznego)

 1. Boże, Ty obdarzasz nas wolnością – uwolnij nasze dziecko od zmazy grzechu pierworodnego.
 2. Boże, Ty przeszedłeś przez śmierć do Życia – daj mu udział w Zmartwychwstaniu Chrystusa.
 3. Boże, nazywamy Ciebie Ojcem – uczyń je Twoim dzieckiem, niech stanie się prawdziwie dzieckiem Bożym.
 4. Boże, Ty pragniesz udzielać się każdemu człowiekowi – daj mu udział w życiu Osób Trójcy Przenajświętszej.
 5. Boże, Ty chcesz, abyśmy wzrastali w wierze, nadziei i miłości – niech miłość do Ciebie wypełni serce naszego dziecka.
 6. Boże, aby wejść do Twojej chwały potrzebna jest odpowiednia szata – przyodziej nasze dziecko w białą szatę, przysługującą Twoim dzieciom.
 7. Boże, Ty zapraszasz do jedności z Tobą – daj mu udział w życiu Chrystusa, niech On na wieki stanie się jego Światłem i Życiem.
 8. Boże, w Chrzcie świętym włączyłeś nas do Mistycznego Ciała Chrystusa – niech żyje na wieki we wspólnocie zbawionych, w Nowym Jeruzalem, Kościele świętym.
 9. Boże, w Chrzcie świętym namaściłeś nas, abyśmy szli i świadczyli o Tobie – daj mu udział w potrójnej misji Chrystusa: prorockiej, kapłańskiej i królewskiej.

Wyznanie wiary
Wierzę w jednego Boga, Ojca wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi, wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, Światłość ze Światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. Zrodzony a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia zstąpił z nieba. I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem. Ukrzyżowany również za nas, pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. I wstąpił do nieba; siedzi po prawicy Ojca. I powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a Królestwu Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; który mówił przez Proroków. Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. Wyznaję jeden Chrzest na odpuszczenie grzechów. I oczekuję wskrzeszenia umarłych. I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Modlitwa Pańska – Ojcze nasz…
W sakramencie Chrztu świętego staliśmy się Twoimi dziećmi, dlatego ośmielamy się mówić:
Ojcze nasz…

Ofiarowanie dziecka Maryi, modlitwa do św. Józefa
Ty nam dałeś Maryję za Matkę, niech więc otacza matczyną opieką także nasze zmarłe dziecko. Maryjo, przyjmij je z całą miłością, tak jak przyjęłaś swojego umiłowanego Syna Jezusa Chrystusa w dniu Zwiastowania. Otocz je swą macierzyńską miłością, której nie może mu dać w pełni ziemska matka. Święty Józefie, opiekunie Pana Jezusa, zastąp naszemu dziecku jego ziemskiego ojca.

Prośba do Anioła Stróża
Pokornie Cię błagamy, wszechmogący Boże, niech Anioł Stróż naszego dziecka, jego opiekun na czas ziemskiej pielgrzymki, zaniesie je przed Twoje oblicze. Niech ma ono udział w Twojej radości, światłości i pokoju.

Modlitwa za nas samych
Prosimy Cie również za nas samych. Uzdrów w nas wszystko to, co wymaga uleczenia – Ty widzisz nasz ból, tęsknotę, niezrozumienie, zwątpienie. Napełnij nasze serca miłością i pokojem. Niech miłość do naszego zmarłego dziecka towarzyszy nam przez całe życie, dopomóż, aby pamięć o nim w nas nie zginęła.

Kościół zachęca nas do modlitwy za wstwiennictwem świętych, tych, którzy już oglądają Twoje Oblicze. Wierzymy, że nasze zmarłe dziecko cieszy się Twoja chwałą wraz ze wszystkimi mieszkańcami nieba. Za jego przyczyną chcemy Ciebie prosić, najlepszy Ojcze:

 • O wiarę, nadzieję i miłość dla nas. Ciebie prosimy…
 • Odnów naszą miłość małżeńską, abyśmy stali się znakiem tej jedości, jaka jest pomiędzy Chrystusem i Kościołem. Ciebie prosimy…
 • Spraw, aby nasze czyny zawsze się Tobie podobały. Ciebie prosimy…
 • Ochraniaj naszą rodzinę od złych przygód. Ciebie prosimy…
 • Niech w każdym spotkaniu z Tobą w sakramencie Eucharystii mamy świadomość, że uczestniczymy już w chwale nieba, a więc w części w życiu naszego dziecka. Ciebie prosimy…

Módlmy się. Miłosierny Ojczy, Ty jesteś Panem Życia i Śmierci, znasz nasze serca, widzisz ból i smutek spowodowany przedwczesną śmiercią naszego dziecka, wysłuchaj próśb, które pokornie do Ciebie zanosimy i dopomóż, abyśmy z wiarą i nadzieją patrzyli w przyszłość. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.

Błogosławieństwo Niech nas Bóg błogosławi, broni od wszelkiego zła i doprowadzi do życia wiecznego. Amen.


Ze skarbca Kościoła

Modlitwy za zmarłych z Mszy świętej – fragmenty z Modlitw Eucharystycznych
Z formularza Mszy św. w czasie pogrzebu dziecka ochrzczonego
Z formularza Mszy św. w czasie pogrzebu dziecka nie ochrzczonego
Modlitw św. Grzegorza z Nyssy

Modlitwy za zmarłych z Mszy świętej – fragmenty z Modlitw Eucharystycznych

W każdej Mszy świętej, szczególnie w Modlitwie Eucharystycznej, wspominamy naszych zmarłych i modlimy się za nich. Wtedy też możemy pomyśleć o tych dzieciach, które nie ujrzały światła – jak mówi o nich Pismo święte.
Z Katechizmu Kościoła Katolickiego:
1689. Przez celebrację Eucharystii wspólnota wiernych, a szczególnie rodzina zmarłego uczy się żyć w łączności z tym, który „zasnął w Panu”, przyjmując Ciało Chrystusa, którego zmarły nadal jest żywym członkiem, modląc się za niego i z nim.
Tak więc w każdej Mszy świętej, a szczególnie, gdy przyjmujemy Komunię świętą jesteśmy razem z naszymi dziećmi.

 • Pamiętaj, Boże, o swoich sługach i służebnicach N. i N., którzy przed nami odeszli ze znakiem wiary i śpią w pokoju. Błagamy Cię, daj tym zmarłym oraz wszystkim spoczywającym w Chrystusie udział w Twojej radości, światłości i pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
  (I Modlitwa Eucharystyczna)
 • Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania, i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości.
  (II Modlitwa Eucharystyczna)
 • Przyjmij do swojego Królestwa naszych zmarłych braci i siostry oraz wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Ufamy, że razem z nimi będziemy się tam wiecznie radować Twoją chwałą, przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, przez którego obdarzasz świat wszelkimi dobrami.
  (III Modlitwa Eucharystyczna)
 • Pamiętaj także o tych, którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem, oraz o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś.
  (IV Modlitwa Eucharystyczna)
 • Pamiętaj także o naszych braciach i siostrach, którzy odeszli z tego świata w pokoju z Chrystusem, i o wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś: Dopuść ich do oglądania Twojej światłości i pełni życia w zmartwychwstaniu.
  (V Modlitwa Eucharystyczna)
 • Wspieraj nas we wspólnym budowaniu Twojego Królestwa aż do dnia, w którym przyjdziemy do Ciebie w Twoim domu, święci pośród Świętych, z Najświętszą Dziewicą Maryją, z Apostołami, (ze świętym N.) i naszymi zmarłymi braćmi i siostrami, których polecamy Twojemu miłosierdziu. Wtedy, pośród nowego stworzenia, wyzwolonego ostatecznie od zepsucia śmierci, śpiewać będziemy hymn dziękczynienia, który wznosi się ku Tobie od Chrystusa żyjącego na wieki.
  (I Modlitwa Eucharystyczna o Tajemnicy Pojednania)
 • Przyjmij do swego Królestwa naszych braci i siostry, którzy zasnęli w Chrystusie, i wszystkich zmarłych, których wiarę jedynie Ty znałeś.
  (II Modlitwa Eucharystyczna o Tajemnicy Pojednania)
 • Boże, Ty o wszystkich pamiętasz, modlimy się do Ciebie za ludzi, których kochamy (N. i N.), i za tych, którzy w przyjaźni z Tobą odeszli z tego świata (N. i N.).
  (I Modlitwa Eucharystyczna w Mszy z udziałem dzieci)
 • Pamiętaj o tych, którzy umarli (N. i N.) i przyjmij ich z miłością do Twojego domu.
  (II Modlitwa Eucharystyczna w Mszy z udziałem dzieci)
 • Spraw, abyśmy wszyscy z Chrystusem, z Najświętszą Maryją Panną, Matką Bożą, i z wszystkimi Świętymi przebywali u Ciebie na wieki.
  (III Modlitwa Eucharystyczna w Mszy z udziałem dzieci)

Z formularza Mszy św. w czasie pogrzebu dziecka ochrzczonego

Antyfona na wejście
Pójdźcie, błogosławieni Ojca mojego, weźcie w posiadanie królestwo, przygotowane dla was od założenia świata.

Kolekta:
Najłaskawszy Boże, Ty w swojej mądrości wezwałeś do siebie N. w samym zaraniu jego (jej) życia, wierzymy, że przez chrzest stał(a) się on(a) Twoim przybranym dzieckiem i przebywa w Twoim Królestwie, wysłuchaj łaskawie nasze prośby i spraw, abyśmy kiedyś razem z nim (nią) mieli udział w radości życia wiecznego. Przez naszego Pana…

lub:
Boże, Ty wiesz, że ból przenika nasze serca z powodu śmierci tego dziecka, które tak prędtko zakończyło życie doczesne, spraw, aby nas pocieszyła wiara, że ono znalazło w niebie wieczne szczęście. Przez Chrystusa, Pana naszsego

Modlitwa nad darami:
Panie, nasz Boże, uświęć złożone Tobie dary i w swojej ojcowskiej dobroci pociesz zasmuconych rodziców N., oni oddają Tobie dziecko, które otrzymali od Ciebie, spraw, aby z radością mogli je znowu zobaczyć w Twoim Królestwie. Przez Chystusa, Pana naszego. Amen.

lub:
Panie, nasz Boże, przyjmij te dary jako znak naszego poddania się wyrokom Twojej opatrzności i udziel nam Twojej ojcowskiej pociechy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Antyfona na Komunię:
Przez chrzest zostaliśmy zanurzeni w śmierć Chrystusa; wierzymy, że z Nim również żyć będziemy. (Rz 6, 4. 8)

Modlitwa po Komunii
Boże, nasz Ojcze, przyjęliśmy w Komunii świętej Ciało i Krew Twojego Syna, z ufnością Ciebie prosimy, abys udzielił pociechy Twoim wiernym, opłakującym zmarłe dziecko, niech Najświętszy Sakrament utwierdzi w nich nadzieję życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Z formularza Mszy św. w czasie pogrzebu dziecka nie ochrzczonego

Antyfona na wejście:
Bóg otrze z ich oczu wszlką łzę, a śmierci już odtąd nie będzie. Ani żałoby, ni krzyku, ni trudu już odtąd nie będzie, bo pierwsze rzeczy przeminęły.

Kolekta:
Wszechmogący Boże, przyjmij modlitwy Twoich wiernych, którzy się smucą z powodu utraty dziecka, i umocnij ich ufność w Twoje miłosierdzie. Przez naszego Pana…

lub:
Boże, Ty przenikasz ludzkie serca i udzielasz im pociechy, Ty znasz wiarę tych rodziców, utwierdź ich przekonanie, że dziecko, które opłakują, ogarnia Twoja ojcowska miłość. Przez naszego Pana…

Modlitwa nad darami:
Panie, nasz Boże, przyjmij te dary, jako znak naszego poddania się zrzędzeniom Twojej opatrzności, i udziel nam Twojej ojcowskiej pociechy. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Antyfona na Komunię:
Pan Bóg zniszczy śmierć na zawsze i otrze łzy z każdego oblicza.

Modlitwa po Komunii:
Boże, nasz Ojcze, przyjęliśmy w Komunii świętej Ciało i Krew Twojego Syna, z ufnością Ciebie prosimy, abyś udzielił pociechy Twoim wiernym opłakującym zmarłe dziecko, niech Najświętszy Sakrament utwierdź w nich nadzieję życia wiecznego. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Modlitwa św. Grzegorz z Nyssy

Panie, Tyś nas wyzwolił od strachu przed śmiercią
i Tyś nam życia doczesnego koniec
uczynił życia wiecznego początkiem.
Ty każesz ciału spocząć snem na chwilę
i Ty je zbudzisz, kiedy w dniu ostatnim
zabrzmi głos trąby.
Co w nas jest ziemią, którąś własną ręką,
Panie, kształtował,
znów ziemi powierzasz
na przechowanie
i kiedyś od niech zażądasz z powrotem.
Co w nas śmiertelne jest i bez uroku,
przemienisz łaską w nieśmiertelne piękno.
(…)

Tyś bramy piekła rozwalił, Tyś złamał
przemoc szatana, co nas śmiercią władał,
i Ty, Panie, otworzyłeś drogę
do zmartwychwstania.

Tym, co przed Tobą czoła ze czcią chylą,
dałeś znak krzyza jak sztandar zwycięstwa,
abyśmy przezeń starli przeciwnika
i zapewnili sobie życie wieczne.

Boże przedwieczny! Do Ciebie „od łona
matki” każdy z nas należy
i Ciebie miłuje ze wszystkich sił
od samego początku swego życia.
(…)

Niechaj więc …………….. (imię dziecka)
„bez zmazy i skazy
ręce Twe przyjmą
jak wonność kadzidła
przed Twym obliczem”

Zobacz też:
Modlitwy za dusze czyśćcowe – z serwisu www.egzorcyzmy.katolik.pl


Modlitwa w Kościele protestanckim (Australia)

Wskazówki
 1. Zalecane jest, aby nabożeństwo to zostało odprawione tak szybko po poronienieniu (przedwczesnym porodzie), jak to tylko możliwe. Oczywiście, jeśli okoliczności za tym przemawiają, to należy je przenieść na późniejszy czas. Można, jeśli jest pozwolenie od odpowiednich osób, odprawić je w szpitalnej kaplicy. Można – w domu, po powrocie ze szpitala.
 2. W nabożeństwie tym, poza osobą prowadzącą oraz rodzicami dziecka, mogą wziąć udział inne osoby, inni członkowie rodziny, jeśli jest takie życzenie rodziców, personel medyczny.
 3. Rodzice powinni mieć czas na przygotowanie ciała dziecka do tego nabożeństwa np. poprzez umycie go, założenie przygotowanych wcześniej ubranek, zostawienie pamiątek. Można ich zachęcić, aby to właśnie oni trzymali je w swoich ramionach.
 4. Jeśli rodzice dziecka są innego wyznania, dobrze, jeśli nabożeństwu przewodniczy ktoś, kto podziela ich wiarę. Można wtedy zaprosić do wspólnej modlitwy osobę duchowną, która posługuje w szpitalu.
Nabożeństwo
  1. Wprowadzenie

Z troską należy przygotować miejsce, w którym odbywać się będzie nabożeństwo. Powinno ono oddawać atmosferę modlitwy. Np. można na stole położyć kwiaty, krzyż, Biblię. Jeśli okoliczności na to pozwalają, można zapalić swiecę.

N. odnosi się do imienia dziecka, jeśli zostało ono nazwane. Jeśli nie, należy użyć innego określenia dziecka.

Dziecko może trzymać na rękach któreś z rodziców lub inna, wskazana przez nich osoba.

   Gromadzimy się tutaj pełni smutku i bólu.
   W tym momencie nie rozumiemy tego, co się stało,
   widzimy tylko bezsensowność śmierci, żal i stratę.
   N/To małe dziecko zmarło
   w czasie porodu (przed narodzeniem, w wyniku poronienia).
   Jesteśmy otoczeni tajemnicą życia i śmierci,
   której możemy dotknąć właśnie przez to dziecko.
   Ale w tym całym chaosie, zamieszaniu pamiętamy,
   że wiekuisty Bóg jest tutaj,
   jedyny, którego miłość objawiła się w Jezusie Chrystusie.
   Na krzyżu Jezus poniósł nasz ból.
   Przez krzyż dzieli z nami nasze cierpienie.
   W Duchu Świętym, Bóg jest obecny razem z nami,
   przynosząc łaskę pocieszenia, pokoju i miłości.

  1. Czytanie z Pisma Świętego
   Słowami psalmów wykrzyczmy przed Bogiem nasz ból:
Jak długo, Panie, całkiem o mnie nie będziesz pamiętał?
Dokąd kryć będziesz przede mną oblicze?
Dokąd w mej duszy będę przeżywał wahania,
a w moim sercu codzienną zgryzotę?
Psalm 13,2-3
Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił?
Daleko od mego Wybawcy słowa mego jęku.
Boże mój, wołam przez dzień, a nie odpowiadasz,
[wołam] i nocą, a nie zaznaję pokoju.
Psalm 22,2-3

Można przetać jeden lub kilka z następujących tekstów

   Wsłuchajmy się teraz w Boże obietnice:
Nie wyczerpała się litość Pana,
miłość nie zgasła.
Odnawia się ona co rano:
ogromna Twa wierność.
Lm 3,22-23
Bóg jest dla nas ucieczka i mocą:
łatwo znaleźć u Niego pomoc w trudnościach
Psalm 46,2
Jezus rzekł:
Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię.
Weźcie moje jarzmo na siebie i uczcie się ode Mnie, bo jestem cichy i pkorny sercem,
a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych.
Mt 11,28-29
Któż nas może odłączyć od miłości Chrystusowej?
Utrapienie, ucisk czy prześladowanie, głód czy nagość, niebezpieczeństwo czy miecz?
Ale we wszystkim tym odnosimy pełne zwycięstwo dzięki Temu, który nas umiłował.
I jestem pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani Zwierzchności,
ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe, ani Moce, ani co wysokie,
ani co głębokie, ani jakiekolwiek inne stworzenie
nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga,
która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.
Rz 8,35.37-39
  1. Modlitwa

W tej części N. i N. odnosi się do imion rodziców. Jeśli ktoś uzna to za stosowne, można też wymienić z imienia innych członków rodziny (np. dziadków, inne dzieci).

   Módlmy się:
   Boże, który jesteś Miłością,
   dziękujemy Ci za Twoją obecność wśród nas.
   Dopomóż nam zawierzyć Twoim obietnicom, których przed chwilą wysłuchaliśmy.

Tutaj można dodać coś od siebie, prosto z serca.

   Otocz N. i N., ich rodzinę, przyjaciół swoją miłością i łaską. Pociesz ich w smutku, napełnij serca pokojem. Umocnij ich wiarę w Ciebie, udziel błogosławieństwa, aby z ufnością i odwagą potrafili patrzeć w przyszłość. Prosimy Cię o to przez Jezusa Chrystusa. Amen.
  1. Znak krzyża

Można opuścić, jeśli nie ma ciała dziecka (np. przy wczesnym poronieniu).

W tej części N. odnosi się do imienia dziecka.

Osoba, która przewodniczy modlitwie czyni znak krzyża świętego na czole dziecka. Rodzice, jeśli chcą, mogą to również uczynić.

   Bóg mówi:

Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię. (Jr 1,5a)

Przynosili Mu również niemowlęta, żeby na nie ręce włożył. (Łk 18, 15a)

   Módlmy się za N. – w jego życiu.
   Módlmy się za N. – w jego śmierci.
   Módlmy się za N. – w jego powstaniu z martwych.
   Módlmy się, aby dobry Bóg przyjął N/to dziecko do swojego niebieskiego Królestwa.
   Teraz, na znak miłości i Bożej łaski, czynię znak krzyża świętego.
   Módlmy się:
   Boże Miłosierdzia, dopomóż nam uwierzyć, że to dziecko, jagnię z Twojej owczarni, już doświadcza Twojej ojcowskiej opieki dzięki łasce, która jest w Jezusie Chrystusie. Amen.

  1. Modlitwa Pańska – Ojcze Nasz
   Módlmy się tak, jak nauczył nas Jezus Chrystus:

Ojcze nasz, któryś jest w niebie…

  1. Błogosławieństwo
   Pokój Boży, który przewyższa wszelki umysł, niech strzeże waszych serc i myśli w Chrystusie Jezusie.
   Niech błogosławieństwo Boga Najwyższego, Ojca, Syna i Ducha Świętego pozostanie z wami na zawsze. Amen.

lub:

   Niech was Pan błogosławi i strzeże.
   Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad wami,
   niech was obdarzy swą łaską.
   Niech zwróci ku wam oblicze swoje i niech was obdarzy pokojem.

  (Lb 6, 24-26)

Modlitwa matki po poronieniu

Modlitwa ze strony „Porady duszpasterza”