Statut

Rozdział I
Postanowienia ogólne

1.Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Rodziców po Poronieniu. W dalszych postanowieniach statutu zwane jest Stowarzyszeniem.

2.Stowarzyszenie jest niedochodowym zrzeszeniem osób fizycznych. Członkom Stowarzyszenia przyświeca idea niesienia pomocy rodzicom po poronieniu oraz ich rodzinom.

3.Siedzibą Stowarzyszenia jest Warszawa.

4.Terenem działania Stowarzyszenia jest Rzeczpospolita Polska, jednak dla realizacji celów statutowych może ono działać także na terenie innych państw z poszanowaniem tamtejszego prawa.

5.Stowarzyszenie może zakładać niesamodzielne oddziały terenowe, podlegające legalizacji przez właściwą terenowo władzę administracji ogólnej.

6.Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieograniczony. Posiada ono osobowość prawną i działa na podstawie przepisów ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989 r. nr 20, poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

7.Stowarzyszenie może należeć do innych krajowych i międzynarodowych organizacji o podobnych celach.

8.Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

9.Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z określeniem nazwy i siedziby Stowarzyszenia. Członkowie władz Stowarzyszenia używają pieczątek imiennych z określeniem pełnionych przez nich funkcji.

Rozdział II
Cele i środki działania

10.Celem Stowarzyszenia jest działalność (pomoc) społeczna na rzecz osób, które doświadczyły poronienia, a także działania, zmierzające do zwiększenia wrażliwości społeczeństwa na sytuację tych osób.

11.Stowarzyszenie realizuje swoje cele statutowe poprzez:
a)prowadzenie strony internetowej, poświęconej tematyce poronienia,
b)konsultacje ze środowiskiem medycznym w celu poprawy sytuacji kobiet roniących i ich rodzin w środowisku szpitalnym i w kontaktach z personelem medycznym,
c)udzielanie emocjonalnego wsparcia rodzicom po poronieniu i ich rodzinom,
d)działania informacyjne o poronieniu i jego skutkach w jego aspekcie medycznym, psychologicznym, społecznym i prawnym, mające na celu podnoszenie poziomu wrażliwości społecznej wobec osób, które doświadczyły poronienia.

Rozdział III
Członkowie – prawa i obowiązki

12.Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszania.

13.Stowarzyszenie posiada członków:
a)zwyczajnych,
b)wspierających,
c)honorowych.

14.Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każdy obywatel polski lub obcy, który złoży deklarację członkowską na piśmie. Powyższa zasada dotyczy także obywateli państw obcych, którzy nie mają stałego miejsca zamieszkania w Polsce.

15.Członkiem zwyczajnym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia.

16.Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać każda osoba fizyczna i prawna, deklarująca pomoc finansową, rzeczową lub merytoryczną w realizacji celów Stowarzyszenia.

17.Członkiem wspierającym staje się po złożeniu pisemnej deklaracji na podstawie uchwały Zarządu.

18.Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.

19.Członkostwo honorowe – na wniosek Zarządu – nadaje Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia większością co najmniej 2/3 głosów, w tajnym głosowaniu.

20.Członkowie zwyczajni mają prawo:
a)biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Stowarzyszenia,
b)korzystania z dorobku, majątku i wszelkich form działalności Stowarzyszenia,
c)udziału w zebraniach, wykładach oraz imprezach, organizowanych przez Stowarzyszenie,
d)zgłaszania wniosków, dotyczących działalności Stowarzyszenia.

21.Członkowie zwyczajni mają obowiązek:
a)wspierania działalności statutowej Stowarzyszenia poprzez wkład własnej pracy i dzielenie się wiedzą,
b)przestrzegania statutu i uchwał władz Stowarzyszenia,
c)regularnego opłacania składek.

22.Będący członkami Stowarzyszenia obywatele państw obcych – nie będący członkami wspierającymi lub honorowymi – mają wszystkie prawa członków zwyczajnych.

23.Członkowie wspierający i honorowi nie posiadają biernego ani czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w statutowych władzach Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa, jak członkowie zwyczajni.

24.Członkowie wspierający mają obowiązek wywiązania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

25.Członkowie honorowi są zwolnieni z obowiązku płacenia składek członkowskich.

26.Utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek:
a)pisemnej rezygnacji złożonej na ręce Zarządu,
b)wykluczenia przez Zarząd:
z powodu łamania statutu i/lub nieprzestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia
z powodu notorycznego niebrania udziału w pracach Stowarzyszenia,
z powodu działalności na szkodę Stowarzyszenia lub za czyny nie licujące z godnością członka Stowarzyszenia,
z powodu niepłacenia składek za okres dwóch lat, mimo dwukrotnego upomnienia,
na pisemny wniosek trzech członków Stowarzyszenia,
c)utraty praw obywatelskich na mocy prawomocnego wyroku sądowego,
d)śmierci członka oraz utraty osobowości prawnej przez osoby prawne.

27.Od uchwały Zarządu w sprawie przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia lub pozbawienia członkostwa zainteresowanemu przysługuje odwołanie do Walnego Zgromadzenia Członków. Uchwała Walnego Zgromadzenia Członków jest ostateczna.

Rozdział IV
Władze Stowarzyszenia

28.Władzami Stowarzyszenia są:
a)Walne Zgromadzenie Członków, b)Zarząd, c)Komisja Rewizyjna.

29.Kadencja władz. a)Kadencja wszystkich władz wybieralnych Stowarzyszenia trwa dwa lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym bezwzględną większością głosów. b)Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą zrzec się swojej funkcji w dowolnym momencie, jednak pełnią ją do chwili wybrania swojego następcy.

30.Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków, uprawnionych do głosowania, chyba, że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.

31.Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia. W Walnym Zgromadzeniu Członków biorą udział:
a)z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni, b)z głosem doradczym – członkowie wspierający, honorowi oraz zaproszeni goście.

32.Walne Zgromadzenie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne.

33.Walne Zgromadzenie Członków zwyczajne jest zwoływane raz na dwa lata przez Zarząd Stowarzyszenia. Termin i miejsce obrad Zarząd podaje do wiadomości wszystkich członków co najmniej na 4 tygodnie przed terminem zebrania.

34.Walne Zgromadzenie Członków nadzwyczajne może się odbyć w każdym czasie. Jest zwoływane przez Zarząd z jego inicjatywy, na wniosek Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczny członków zwyczajnych Stowarzyszenia.

35.Uchwały Walnego Zgromadzenia Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, chyba, że dalsze postanowienia statutu lub innych aktów wewnętrznych (regulaminów, uchwał) przewidują inaczej. Kworum zostaje osiągnięte przy obecności połowy ogólnej liczby członków Stowarzyszenia. Jeśli kworum nie zostanie osiągnięte, przewodniczący spotkania zwołuje kolejne zgromadzenie w godzinę po przerwaniu poprzedniego i jest ono uprawnione do przyjmowania uchwał niezależnie od liczby obecnych członków Stowarzyszenia.

36.Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należą:
a)określanie głównych kierunków działania i rozwoju Stowarzyszenia,
b)uchwalanie statutu i regulaminów oraz zmian w tych dokumentach,
c)wybór i odwoływanie wszystkich władz Stowarzyszenia,
d)udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Komisji Rewizyjnej,
e)rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
f)uchwalanie budżetu
g)uchwalanie wysokości składek członkowskich oraz wszystkich innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
h)podejmowanie uchwał w sprawie przyjęcia członkostwa honorowego,
i)rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
j)rozpatrywanie wniosków i postulatów, zgłoszonych przez członków Stowarzyszenia lub jego władze,
k)rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu,
l)podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
m)podejmowanie uchwał w każdej sprawie, wniesionej pod obrady, we wszystkich sprawach, nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Stowarzyszenia.

37.Zarząd jest powoływany przez Walne Zgromadzenie do kierowania całą działalnością Stowarzyszenia zgodnie z uchwałami Walnego Zgromadzenia Członków. Reprezentuje on Stowarzyszenie w kontaktach z innymi organizacjami, instytucjami i osobami prywatnymi. Pierwszy skład Zarządu jest powoływany podczas zebrania założycielskiego.

38.Zarząd składa się z co najmniej 3 i najwyżej 10 osób w tym z prezesa oraz dwóch wiceprezesów, z których jeden pełni funkcję sekretarza, drugi zaś – skarbnika. Prezesa i wiceprezesów wybiera Zarząd spośród swoich członków.

39.Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz na 3 miesiące. Posiedzenia Zarządu zwołuje prezes.

40.Do kompetencji Zarządu należą:
a)realizacja celów Stowarzyszenia,
b)wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia Członków,
c)występowanie z inicjatywą uchwałodawczą oraz opracowywanie projektów uchwał i innych aktów wewnętrznych, w tym regulaminów,
d)sporządzanie planów pracy i budżetu,
e)sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
f)podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu lub obciążaniu majątku Stowarzyszenia,
g)reprezentowanie Stowarzyszenia w kontaktach z innymi organizacjami, instytucjami i osobami prywatnymi,
h)zwoływanie Walnego Zgromadzenia Członków,
i)przyjmowanie i skreślanie członków.

41.Komisja Rewizyjna powoływana jest przez Walne Zgromadzenie do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia. Skład pierwszej Komisji Rewizyjnej powoływany jest podczas zebrania założycielskiego.

42.Komisja Rewizyjna składa się z nie mniej, niż 3 i nie więcej, niż 5 osób, w tym z przewodniczącego, zastępcy i sekretarza. Członkowie Komisji nie mogą:
a)być członkami Zarządu, ani pozostawać z nimi w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,
b)być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwa z winy umyślnej,
c)otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w tym organie zwrotu nawet uzasadnionych kosztów ani wynagrodzenia.

43.Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należą:
a)kontrolowanie działalności Zarządu,
b)składanie wniosków z kontroli na Walnym Zgromadzeniu Członków,
c)prawo wystąpienia z wnioskiem o zwołanie Walnego Zgromadzenia Członków oraz zebrania Zarządu,
d)składanie wniosków o absolutorium dla władz Stowarzyszenia,
e)składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zgromadzeniu Członków.

44.W przypadku, gdy skład władz Stowarzyszenia ulegnie zmniejszeniu w czasie trwania kadencji, uzupełnienie ich składu może nastąpić w drodze kooptacji, której dokonują pozostali członkowie organu, który uległ zmniejszeniu. W tym trybie można powołać nie więcej, niż połowę składu organu.

Rozdział V
Majątek i fundusze

45.Majątek Stowarzyszenia powstaje:
a)ze składek członkowskich,
b)z darowizn, spadków, zapisów,
c)z dotacji i ofiarności publicznej,
d)z odsetek i dochodów z kapitału.

46.Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Stowarzyszenia.

47.Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.

48.Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Stowarzyszenia podejmuje Zarząd.

49.Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli, w szczególności w sprawach majątkowych, wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu, działających łącznie.

50.Stowarzyszenie zarządza swoim majątkiem i funduszami z poszanowaniem zasad, określonych w art. 20 pkt. 7 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96, poz. 873, z 2003 r. z późniejszymi zmianami).

Rozdział VI
Postanowienia końcowe

51.Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie Członków kwalifikowaną większością głosów (dwóch trzecich) przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

52.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zgromadzenie Członków określa sposób jego likwidacji i przeznaczenie majątku Stowarzyszenia.

53.W sprawach nie uregulowany w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy Prawa o Stowarzyszeniach.