Regulamin Forum
#1
Preambuła

Zasadnicza tematyka Forum na stronie Stowarzyszenia Rodziców po Poronieniu dotyczy straty dziecka oraz działań podejmowanych przez Stowarzyszenie Rodziców po Poronieniu.

Zamieszczanie postów na Forum jest dobrowolne, powinno jednak być przemyślane, ponieważ nie będą one co do zasady usuwane na żądanie autora - wiązałoby się to z niszczeniem lub zniekształcaniem tematów, a ideą Forum jest świadome publiczne pozostawianie śladów swoich osobistych przeżyć i doświadczenia, by dzielić się w ten sposób nimi z innymi osobami, które dotknęła strata dziecka. Treść Forum powstaje także z myślą o uczestniczących w nim w milczeniu i nie służy jedynie jednej osobie, nawet wtedy gdy ona sama już nie odczuwa potrzeby zachowania tematów i postów, które zamieściła.

Rejestracja jest jednoznaczna z zapoznaniem się z treścią i wyrażeniem zgody na przestrzeganie Regulaminu oraz przyjęciem do wiadomości uprawnień Staffu wynikających z niego.

Złamanie Regulaminu może spowodować wyciągnięcie konsekwencji w różnych formach: od upomnień udzielanych przez Staff do zablokowania dostępu i skasowania konta.


Regulamin główny

1. Premabuła, Regulamin główny i Regulaminy uzupełniające stanowią integralne części Regulaminu Forum, przy czym Regulamin główny obejmuje zasady obowiązujące na całym Forum, natomiast Regulaminy uzupełniające precyzują zasady obowiązujące w poszczególnych działach i podforach.

2. Warunkiem korzystania z Forum jest znajomość Regulaminu oraz stosowanie się do niego.

3. Zabronione jest umieszczanie treści sprzecznych z prawem polskim i międzynarodowym, naruszających prawa innych osób, a w szczególności:
a) treści uznanych powszechnie za wulgarne,
b) treści obraźliwych i oszczerczych wobec innych,
c) treści dyskryminujących grupy wyznaniowe, etniczne, mniejszości seksualne, rasowe i inne,
d) treści pornograficznych,
e) ujawniających bez zgody zainteresowanego jego dane osobowe lub umożliwiających w inny sposób jego identyfikację,
f) plagiatów.

4. Zabronione jest zamieszczanie reklam i prowadzenie działalności handlowej, promocyjnej i marketingowej, w tym marketingu szeptanego.

5. Wymagana jest znajomość Netykiety oraz stosowanie powszechnie przyjętych zasad, w tym dotyczących:
a) nakazu używania wyszukiwarki przed założeniem nowego tematu,
b) obowiązku zapoznawania się z treścią już istniejących postów dotyczących danego zagadnienia,
c) zakazu wizualnego krzyku w wypowiedziach, czyli zakazu pisania wielkimi literami, gdy nie jest to celowa i uzasadniona forma położenia intonacyjnego nacisku na poszczególne wyrazy,
d) zakazu nieuzasadnionego wielokrotnego powtarzania po sobie znaków, w tym wykrzykników, pytajników, kropek i emotikonek,
e) zakazu pisania bez uzasadnienia przez tego samego Użytkownika kolejnego posta pod postem, zamiast edytowania poprzedniego posta w czasie dostępu do opcji edycji.

6. Na Forum obowiązuje całkowity zakaz obrotu produktami leczniczymi prowadzonego przez osoby i podmioty, które nie zostały do tego uprawnione zgodnie z ustawą Prawo farmaceutyczne.

7. Forum nie jest forum eksperckim, nie wolno na nim udzielać świadczeń zdrowotnych bez uprawnień wymaganych ustawą o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz innych tego typu ustaw, w tym diagnozować i ordynować leki, nie wolno także wprowadzać w błąd co do istoty swojego wykształcenia i uprawnień zawodowych w jakiejkolwiek dziedzinie.

8. Forum nie jest jest typowym forum społecznościowym, towarzyskim czy kobiecym, a zatem co do zasady nie należy zamieszczać i linkować na nim treści, które nie są związane ze stratą dziecka, przy czym granice działów i tematów pobocznych i dopuszczalnych w nich OT (off-topiców) wyznaczane są przez Staff.

9. Niezależnie od technicznych możliwości na Forum nie wolno:
a) wstawiać avatarów,
b) wstawiać zdjęć, obrazów, grafiki i pseudografiki (np. tworzonej przy użyciu wielu znaków),
c) wstawiać i linkować tzw. suwaków,
d) linkować do treści niezgodnych z tematyką Forum,
e) zmieniać bez potrzeby domyślnego kroju czcionki - zmiana taka ma służyć uzasadnionemu wyróżnianiu fragmentów i podkreślaniu treści,
f) używać innego koloru czcionki niż czarny - pozostałe są zastrzeżone dla wpisów i edycji dokonywanych przez Staff odpowiednio do koloru Nicków (wyświetlanych pseudonimów),
g) zmieniać Nicka (wyświetlanego pseudonimu) bez zgody Staffu,
h) zakładać wielu kont bez zgody Staffu.

10. Użytkownik jest obowiązany:
a) przestrzegać podziału tematycznego Forum,
b) formułować czytelne i zrozumiałe tytuły zakładanych tematów,
c) dokładać starań pod względem poprawności językowej wypowiedzi,
d) sprawdzać wysłaną treść pod kątem przekłamań wynikających z używania oprogramowania lub urządzeń, które ją podmieniają w wyniku autokorekty oraz dokonywać stosownych poprawek,
e) oznaczać cytaty oraz podawać źródło i autora materiałów cytowanych, dotyczy to także cytatów wypowiedzi innych Użytkowników,
f) zgłaszać w dziale Organizacyjnym treści podejrzewane o spam lub trolling bez ich niepotrzebnego komentowania i dodawania pracy przy ewentualnym usuwaniu postów oraz na wezwanie Staffu ignorować wpisy osoby ostatecznie uznanej za spamera lub trolla,
g) unikać zbaczania z tematu i tworzenia OT (off-topiców),
h) unikać banalnych pogaduszek, nietrafionych pocieszeń, łatwych rad i raniących słów,
i) stosować się do bieżących poleceń, uwag i wskazówek Staffu.

11. Użytkownikowi nie wolno:
a) powielać w różnych miejscach Forum tematów i postów,
b) bez uzasadnienia powielać innych treści dostępnych w Internecie zamiast je linkować,
c) bez uzyskania zgody modyfikować ani usuwać zmian dokonanych przez Staff (w tym adnotacji o dokonaniu edycji),
d) pisać postów, które niewiele wnosząc są jedynie powieleniem postów innych lub sprowadzają się do wyrażenia poparcia lub sprzeciwu w stosunku do opinii osób wypowiadających się wcześniej, przy czym w uzasadnionych granicach dopuszczalne są odstępstwa w niektórych sytuacjach (np. wyrażenie pocieszenia) i tematach (np. w formie pytania z odpowiedzią typu tak/nie),
e) edytować i usuwać swoich postów w sposób zniekształcający sens lub logikę tematu albo uniemożliwiający ocenę sytuacji przy jednoczesnym wypieraniu się pierwotnego brzmienia treści postów,
f) prowokować i prowadzić dyskusji o zasadności decyzji i uwag Staffu oraz zastosowanych przezeń restrykcji w dziale innym niż Organizacyjny,
g) w przypadku problematycznych sytuacji dodawać pracy Staffowi poprzez wpisywanie w danym temacie kolejnych postów do usunięcia lub przeniesienia,
h) trollować ani reagować agresywnie na agresję potęgując w ten sposób efekt trollingu lub zachęcać zbędnymi odpowiedziami do dalszej działalności,
i) propagować nachalnie i nakłaniać do przyjęcia lub zmiany wyznań religijnych lub frakcji politycznych,
j) obrażać swoimi wypowiedziami innych, atakować lub prowokować do gniewnej reakcji czy utraty opanowania,
k) wulgaryzować i nadużywać wizualnego eufemizowania wulgaryzmów, np. w postaci zniekształconej czy wykropkowanej,
l) hierarchizować tragedii, umniejszać natężenia i powagi cudzego bólu oraz wartościować podjętych przez innych decyzji etycznie lub znaczeniowo,
ł) wprowadzać w błąd, wyśmiewać czyjąś niewiedzę lub stan emocjonalny,
m) wzbudzać w innych poczucia winy przerzucaniem na nich odpowiedzialności za swój stres i problemy oraz oskarżać o przyczynianie się do zagrożenia stratą lub straty.

12. Użytkownik ma prawo:
a) zadawać pytania i wypowiadać się na tematy organizacyjne, w tym regulaminowe, porządkowe oraz dotyczące uwag i decyzji Staffu w dziale Organizacyjnym, także krytycznie, przy czym nie zwalnia go to z zachowania odpowiedniego tonu wypowiedzi,
b) zwrócić grzecznie uwagę innemu Użytkownikowi na ewentualne nieregulaminowe zachowanie i pomóc mu w jego unikaniu (np. linkując do odpowiedniego tematu czy postu),
c) powiadomić Staff o tym, co budzi jego zastrzeżenia w wypowiedziach i zachowaniach innych Użytkowników,
d) edytować napisane przez siebie posty po to, by zmienić tytuł założonego tematu, poprawiać błędy językowe i dodawać informacje bez potrzeby tworzenia następnego postu, a gdy czas dostępu do opcji edycji minął - poprosić Staff o dokonanie zmiany,
e) dzielić się własnym doświadczeniem lub wątpliwościami, w tym także na temat problemów zdrowotnych, przyjmowanych leków i sposobu prowadzenia przez lekarzy, przy czym należy unikać ich nieuzasadnionego dyskredytowania i podważania zaufania bez dostatecznej wiedzy i rozeznania,
f) do wzajemnego wspierania się w tym trudnym doświadczeniu poprzez dzielenie się osobistym przeżyciem, wiedzą i przydatnymi informacjami.

13. Staff ma prawo:
a) modyfikować tytuły tematów,
b) przenosić tematy pomiędzy działami i podforami, dzielić je, łączyć, ukrywać, zamykać lub całkowicie usuwać,
c) edytować treść postów, dzielić je, łączyć, usuwać, przenosić pomiędzy tematami, łączyć w tematy lub rozdzielać na tematy,
d) żądać od autora zmiany treści jego postów,
e) stosować ostrzeżenia na Forum lub drogą mailową,
f) dokonywać bieżącej oceny wypowiedzi i zachowań Użytkowników oraz wpisywać upomnienia i uwagi bezpośrednio w tematach, których dotyczą, przy czym ewentualna kontunuacja powinna nastąpić w dziale Organizacyjnym,
g) podejmować decyzje w sprawie dalszych losów ocenianych wypowiedzi, zachowań i pojawiających się problemów,
h) dokonywać zmian w Profilach i kontach Użytkowników, jeśli ich treść łamie zasady Forum.

14. Staff ma obowiązek dokonać adnotacji widocznej dla Użytkowników o edycji cudzego postu, jeżeli łączyła się z jednoczesną modyfikacją jego treści.

15. W pozostałych przypadkach Staff nie ma obowiązku uprzedzania i informowania Użytkownika o dokonanej zmianie - w szczególności dotyczy to usunięcia bez ostrzeżenia tematów i postów łamiących Regulamin albo naginających jego postanowienia a ignorujących wcześniej zwróconą uwagę.

16. Użytkownikom ewidentnie łamiącym Regulamin, lekceważącym w sposób rażący Netykietę, ignorującym upomnienia Staffu lub wywołującym w związku z tym zbędne dyskusje poza działem Organizacyjnym mogą zostać zablokowane konta, czasowo lub na stałe.

17. Osoby zamieszczające treści zabronione wymienione w pkt. 3, 6 i 7 powinny liczyć się ponadto z poniesieniem odpowiedzialności karnej lub cywilnej zgodnie z obowiązującym prawem.

18. Regulamin może być modyfikowany, a informacje o zmianach będą ogłaszane w dziale Organizacyjnym.

19. Użytkownicy są zobowiązani do zaznajomienia się ze zmianami Regulaminu i przestrzegania ich od momentu ogłoszenia, przy czym o losach wcześniejszych treści niezgodnych lub niezupełnie zgodnych z nowymi zapisami Regulaminu decyduje Staff.

20. Ostateczną decyzję na Forum podejmuje Administrator.


Regulaminy uzupełniające

Treść w budowie.


Skocz do:


Użytkownicy przeglądający ten wątek: 1 gości